BORGİP UZMAN DESTEĞİ ORTAK ANLAYIŞ VE İŞBİRLİĞİ BELGESİ1.    TARAFLAR

BORGİP Uzman Desteği Ortak Anlayış ve İşbilirliği Belgesi (“Belge”) bir tarafta MEŞRUTİYET CADDESİ NO.46 TEPABAŞI BEYOĞLU İSTANBUL adresinde kayıtlı TÜSİAD, Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı, Beyoğlu, İstanbul adresinde kayıtlı TÜRKONFED, … adresinde kayıtlı/yerleşik … (UZMAN) ve … adresinde kayıtlı … (FİRMA) arasında imzalanmıştır.

Bu Belge’de TUSIAD, TURKONFED, UZMAN ve FİRMA ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

2.        TANIMLAR 

UZMAN            :Firmaya kendi uzmanlık alanlarında ücret karşılığı veya ücretsiz olarak destek olmak için, BORGİP uzman havuzuna giriş yapan, halen çalışmakta olan veya emekli olmuş kişileri,

 

FİRMA            : Uzman tarafından kendisine ilgili uzmanlık alanında destek sağlanacak BORGİP’e kayıtlı firmayı,

BORGİP            : Bölgelerarası Ortak Girişim Projesini,

TÜSİAD             : Türk Sanayici ve İş Adamları Derneğini,

TURKONFED    : Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunu

 

ifade eder.

3.    AMAÇ ve KONU

3.1 Bu belge bağlamında UZMAN-FİRMA ilişkisi uzman desteğinin konu başvurusu yapan firmaların ihtiyaç duydukları alanlardaki uzmanlara, tam zamanlı, yarı zamanlı veya proje bazlı olmak üzere farklı kategorilerde ulaşabilmeleri için fırsat sunulması, kendilerine uygun olan uzmanlar ile iletişime geçerek uygun gördükleri takdirde işbirliğine gidebilmelerine kolaylaştırıcı zemin yaratılmasıdır.


3.2 Bu Belgenin amacı; Tarafların BORGİP Projesi kapsamında kuracakları UZMAN-FİRMA ilişkisinin ana prensiplerini belirlemektir. 

4.    PRENSİPLER 

4.1.    Taraflar düzenlenen bu Belge ile UZMAN ve FİRMA arasında bu belge ile her hangi bir hukuki ilişki kurulmadığını, bu belgenin niteliğinin danışmanlık, hizmet, eser veya vekalet sözleşmesi olmadığını, bu Belge’nin sadece BORGİP kapsamında sağlanan uzmanlık desteğinin genel ilkeleri hakkında ortak anlayış ve işbirliği belgesi olduğunu,


4.2.    Taraflar, UZMAN ve FİRMA arasında ihtiyaca göre sadece bu UZMAN ve FİRMA tarafından imzalanacak ve koşulları kendi aralarında belirlenecek başka bir sözleşme ile doğrudan hukuki ilişki kurulabileceğini,

 

4.3 Taraflar, UZMAN ve FİRMA arasında bir hukuki ilişki kurulacaksa bu ilişkiyi kuracak sözleşmenin taraflarının sadece UZMAN ve FİRMA olacağını, bu sözleşmenin TÜSİAD ve TÜRKONFED’i içermeyeceğini ve bunlar için bağlayıcı olmayacağını,


4.4.    UZMAN ve FİRMA, BORGİP Projesi kapsamındaki uzman ve firma havuzlarında eleştirilmeye uygun uzman ve firma bulunduğunda TÜSİAD ve TURKONFED’in eşleştirmeyi tamamlamak dışında herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını,  


4.5.    UZMAN ve FİRMA birlikte çalışmaya başladıktan sonra, genel olarak alınacak iş sonuçlarından (Ciro, Karlılık, verimlilik vb), ve/veya  yürüyen veya yeni başlayan projelerin sonuçlarından TÜSİAD, TURKONFED’in sorumlu olmadığını, UZMAN’ın sorumluluğunun ise UZMAN ve FİRMA arasında yapılacak bir başka bir sözleşme ile düzenlenebileceğini, 


4.6. TÜSİAD, TÜRKONFED’in bilgi ve tecrübelerine dayanarak FİRMA’ya 3. bir kişi veya kurumla iletişim kurması (veya ilişki kurması) yönündeki önerisi üzerine FİRMA’nın önerilen 3. Kişi veya kurumla kurduğu ilişki sonucunda veya ilişkiden ötürü uğrayacağı müspet veya menfi her hangi bir zarardan TÜSİAD, TÜRKONFED sorumlu olmayacağını

 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 


5.     TUSIAD ve TURKONFED’İN SORUMLULUĞU

TUSIAD ve TURKONFED’in BORGİP Projesi kapsamında kolaylaştırıcı zemin yarattığı uzmanlık desteği için sorumluluğu yalnızca BORGİP uzman ve firma havuzunda karşılıklı ihtiyaç ve nitelikleri eşleştirilmeye uygun düşen uzman ve firmaları eşleştirerek birbirlerinden haberdar etmekten ibarettir.


6.    UZMANIN SORUMLULUKLARI 

6. 1.     Uzmanlık İlişkisi; tarafları arasında öğrenim odaklı ve güven temelinde kurulan prensipler çerçevesinde; UZMAN’ın profesyonel bilgi, beceri ve deneyimlerini FİRMA ile paylaştığı, gelişimsel bir süreçtir.

 

6. 2.     UZMAN, BORGİP Platformuna talep edilen formatta özgeçmişlerini iletecektir.

 

6. 3.     Proje kapsamında, UZMAN kendi uzmanlığı kapsamında eşleştirildiği FİRMA’ya, FİRMA ile üzerinde bu belgeden bağımsız olarak uzlaştığı ve şartlarını birlikte belirlediği kapsam ve çerçevede destek verecektir.

 

6. 4.     FİRMA ile platform vasıtası ile kurulacak ilişki, UZMAN ve FİRMA’yı bağlayacak, bu ilişkiden doğacak sorunlar nedeniyle projeyi, TÜSİAD ve TÜRKONFED’i sorumlu tutmayacaktır.

 

6. 5.     Uzmanlar, proje kapsamında çalıştığı ve/veya tanıştığı girişimlere ilişkin gizli bilgi, doküman ve materyali sadece kendisi inceleyecek ve bahse konu proje ve fikirleri bir başkasına ifşa etmeyecek ve çoğaltmayacak, proje sahibi ile aksine bir sözleşme yapılmaması durumunda kendi menfaati ya da üyesi olduğu bir Organizasyon, Şirket, Dernek veya Vakıf adına bu projeler ve fikirleri kullanmayacak ve kullandırmayacaktır.


7.        FİRMANIN SORUMLULUKLARI 

7.1. FİRMA, UZMAN ile kuracağı ilişkide aralarında ayrıca yapılacak bir sözleşme ile kurulacak hukuki ilişkinden kaynaklı sorumluluklarını yerine getirecektir.

 

7.2 FİRMA’nın UZMAN ile arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda tüm hak ve yükümlülükler sadece UZMAN ve FİRMA üzerinde doğacak, TÜSİAD ve TÜRKONFED bu ilişkide her hangi bir şekilde teminat veya sair bir şekilde hiçbir yükümlülüğü üstlenmeyecektir. UZMAN’ın bir ücret karşılığı hizmet vermesi halinde ödemeleri düzenli yapma yükümlülüğü sadece FİRMA’nın üzerinde olacaktır.

8.    BELGENİN GEÇERLİLİĞİ

8.1 Bu Belge, imza tarihinde yürürlüğe girer.

 

8.2 UZMAN ve FİRMA açısından kendi aralarında bu belgeden bağımsız olarak yaptıkları sözleşmeler saklı kalmak kaydıyla, Taraflar dilediği zaman, herhangi bir sebep göstermeksin, yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle bu Belgeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshetme hak ve yetkisini haizdir. 

9.    GİZLİLİK


Taraflar, bu Belge’nin geçerliliği süresince veya sona ermesinden sonra hiçbir zaman, birbirlerinin açık yazılı iznini almaksızın, hâlihazırda bildiği ve/veya çalışmalar sırasında öğrendiği, tarafların, ticari sırları, hukuki, mali, teknik bilgileri ve piyasa bilgilerini, anlaşmaları veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir bilgiyi veya bu Belgenin içeriğini gizli tutacağını, hiç bir surette üçüncü kişilere açıklamayacağını, bu bilgilerin mutlak gizliliğini muhafaza edeceğini, varsa temsilcilerinin de bu madde hükmüne uygun davranmasını sağlayacağını ve bu hükmü ihlal edici bir davranışta bulunmamak için gerekli her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

10.    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Taraflar, bu Belge’nin 1’inci maddesinde belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligatların yasal bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslerdeki herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe, bu Belge’de belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Taraflar birbirlerinin yazılı izni olmaksızın, bu Belge’yi ve/veya bu Belge’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. 

Belge’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Belge ile yüklendikleri çalışmaları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran ve yasal mevzuat uyarınca mücbir sebep olarak kabul edilen sebepler dolayısıyla Belge’de yer alan taahhütlerini ifa edemeyecek ve/veya ifada gecikecek olan Taraf, mücbir sebebin ortaya çıkmasından itibaren 2 (iki) gün içerisinde, durumu derhal yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmekle yükümlüdür. Taraflar’dan her biri, mücbir sebeplerin 5 (beş) günden fazla süre ile devam etmesi halinde bu Belge’yi feshetme hakkına sahip olduğunu, ancak Belge’nin uygulanamaması veya uygulanmasının gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları ve/veya tazminat vb. gibi her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ödeme talep etmeyeceğini kabul ve beyan etmiştir. Ancak Taraflar, karşılıklı mutabık kalmak suretiyle yeni bir belge veya sözleşme imzalayabilecekler veya bu Belge’yi yeni şartlara uyarlayabileceklerdir.