TÜBİSAD


 
 

 

TÜBİSAD Hakkında

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 1979 yılında kurulmuştur. Ülkemizde, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, yeni medya, internet ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil etmektedir. Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe %95’in üzerinde bir paya sahip olan, 200’den fazla TÜBİSAD üyesi şirket, Türkiye'de yıllık 83 milyar liralık ticaret hacmini yönetmektedir.

TÜBİSAD, bilişim sektörüne yönelik; telekomünikasyon, yazılım, bilgi teknolojileri, e-ticaret ve yeni medya gibi alanlarda çalışmalar yapar. Eğitim ve istihdam, yerel katma değer üretimi, teknolojik gelişmeler, hukuksal ve kurumsal altyapının oluşturulması, pazarın büyümesi ve güçlenmesi, sektöre ilişkin sağlıklı veri ve raporların oluşturulması, standartların oluşturulması ve yerleştirilmesi, sektörün ve Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi ana konularında 9 çalışma komisyonu ile birlikte çalışma gruplarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

TÜBİSAD, Türkiye’de bilgi toplumuna dönüşümü sağlayacak ulusal projeler üretmek, bu projeleri diğer sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşarak tüm kesimlerin desteğini almak suretiyle çalışmalarını yurt çapında yürütmektedir.

TÜBİSAD olarak temel misyonumuz, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünü ülkemizin büyümesinin temel bileşeni olarak konumlandırırken, tüm üye şirketlerimizin sürdürülebilir büyümesini  evrensel değerlere bağlı kalarak sağlamak ve en üst düzeyde temsil etmektir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün sağlıklı gelişmesini ve büyümesini sağlamak TÜBİSAD’ın en öncelikli konusudur. TÜBİSAD’ın temel hedefleri şöyle sıralanabilir;

  • Sağlıklı rekabet koşullarının oluşturulması,
  • Sektörde sürdürülebilir karlılığın ve büyümenin sağlanması,
  • Katma değerli çözüm ve hizmetlerin toplam sektör gelirleri içindeki payının arttırılması,      
  • Bilişim ve Telekomünikasyon sektörünün iç ve dış pazarlarda daha büyük hacimlere ulaşması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
  • Devlet bütçesi içinde yer alan Ar-Ge kaynaklarının, sektör şirketleri tarafından kullanılan payının arttırılması ve karar mekanizmaları içinde yer alınması,
  • Yerel mevzuatın AB ve diğer gelişmiş ülkeler ile uyumlu, sektörün gelişimine katkıda bulunacak şekilde düzenlenmesinin sağlanması,
  • Uluslararası standartlara uyumluluğun sağlanması ve yetişmiş iş gücü yaratılmasının desteklenmesi,
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ile ilgili kamuoyuna güvenilir ve doğru sektörel bilgi sağlanması.

 

TÜBİSAD'ın BORGİP'e Katkıları

Ülkemizde istihdamın büyük bir bölümünü sağlayan KOBİ’lerin yarattıkları katma değer son derece düşük bir orana sahip. Bunun en önemli nedenlerinden biri KOBİ’lerin teknolojik kapasitelerinin yetersiz olmasıdır. KOBİ'lerin verimliliklerinin ve ekonomiye katma değerlerinin artması için teknolojiden çok daha fazla ve etkin yararlanmaları gerekmektedir. KOBİ’lerin bilişim harcamalarındaki payı da yine ülkemizde, gelişmekte olan diğer ülkelere göre oldukça geride kalıyor.

Teknolojiden yeterince yararlanamayan KOBİ’lerin teknolojiyi daha fazla kullanmaları ve böylece verimliliklerini artırmaları önem taşımaktadır. KOBİ’lerin bilişim teknolojileri kullanımlarını artırarak verimliliklerini artırmak, bunun ötesinde değişen dünyada yeni iş yapış modellerine geçmelerine destek sağlamak için TÜBİSAD olarak TÜSİAD BORGİP projesinde birlikte çalışıyoruz.

TÜBİSAD, BORGİP Projesi ile KOBİ lerin; Büyüme ve gelişmelerine destek olacak Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji kullanım kapasitelerinin ölçümü ve ihtiyaçlarının tespit edilmesine destek olmuştur. Projede KOBİ'lerin teknoloji ihtiyaçlarının çözümlerine yönelik teknolojik danışmanlık ve mekanizmalarının kurulması, KOBİ'lerin yenilikçi teknolojiler, üretim teknolojilerine kavuşmalarını sağlayacak destek olanaklarının belirlenmesi, teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiyi uygulayan ve katma değer yaratan ürünler üretmelerinin sağlanması gibi konularda da destek vermeye hazırdır. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda e-ticaret satış ile ihracat artışının ve global pazarda büyümenin sağlanması için gereken teknoloji danışmanlığı için destek sağlayacaktır.