MENTORLUK ORTAK ANLAYIŞ VE İŞBİRLİĞİ BELGESİ


1.    TARAFLAR


İşbu Mentorluk Ortak Anlayış ve İşbilirliği Belgesi (“Belge”) bir tarafta ..... adresli TUSIAD ...... adresli TURKONFED  ...... adresli

(“MENTOR/YÖNDER”) ile diğer tarafta ….. adresli  ..... (“MENTİ”) arasında imzalanmıştır.

İşbu Belge’de TUSIAD, TURKONFED, MENTOR ve MENTİ ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.        TANIMLAR


MENTOR (Yönder)    :Öğrenim diyalogları ve rol modelleme yoluyla daha deneyimli kişiden daha deneyimsiz kişiye (Menti) deneyim veya bilgi aktarımını konu edinebilen ve öğrenim ortaklığı yaratabilen kişi.
MENTİ            : Mentor tarafından kendisine bilgi ve deneyim aktarılan, destek alan, kişi.
BORGİP            : Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi
TÜSİAD             : Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği
TURKONFED        : Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

3.    AMAÇ ve KONU

Bu belge bağlamında Mentorluk İlişkisi; tarafları arasında öğrenim odaklı ve güven temelinde kurulan prensipler çerçevesinde; Mentor’un mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini Menti ile karşılıksız ve kar amacı gütmeden paylaştığı, gelişimsel bir süreçtir.

İşbu Belgenin amacı; Tarafların BORGİP Projesi kapsamında kuracakları mentorluk ilişkisinin ana prensiplerini belirlemektir.

4.    PRENSİPLER

4.1.    Taraflar düzenlenen bu Belge ile Mentor ve Menti arasında kurulan ilişkinin niteliğinin danışmanlık, hizmet, eser veya vekalet sözleşmesi olmadığını, bu Belge’nin bir iş insanından diğer bir iş insanına karşılıksız ve kar amacı gütmeyen bir bilgi ve tecrübe aktarma ilişkisi kurmak olduğunu,
4.2.    Taraflar, bu Belge’nin amacının; Menti’nin profesyonel ve kişisel hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyacı olan konulara odaklanmasına yardımcı olmak ve bu konuları gerçekleştirmek üzere rehberlik etmek olduğunu,
4.3.    Taraflar, Etik Kodun ve BORGİP Projesi kapsamında kullanılmak üzere hazırlanan ve bu Belge’nin eki olarak karşılıklı olarak tanınan “Etik Kuralların”, proje kapsamında ilgili alanlarda uygulanmasını sağlamak konusunda ortak anlayış ve kabulleri olduğunu,
4.4.    Mentor ve Menti, BORGİP Projesi kapsamında TÜSİAD ve TURKONFED’in eşleştirmeyi tamamlamak ve süreci takip etmek dışında herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, 
4.5.    Menti, “Mentor/Menti birlikte çalışmaya başladıktan sonra, genel olarak alınacak iş sonuçlarından (Ciro, Karlılık, verimlilik vb), ve/veya  yürüyen veya yeni başlayan projelerin sonuçlarından TÜSİAD, TURKONFED ve/veya Mentor’un sorumlu olmadığını,
4.6.    Menti, Mentor’un Projenin tamamıyla ilgili bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmadığını; BORGİP projesi kapsamında yer almakla ilgili olarak her türlü kamu otoritesi nezdinde gerekli araştırma, inceleme ve yasal ya da idari gerekliliklerin kendisi tarafından sağlandığını,
4.7.    TÜSİAD, TÜRKONFED ve mentorun, bilgi ve tecrübelerine dayanarak mentiye 3. bir kişi veya kurumla iletişim kurması (veya ilişki kurması) yönündeki önerisi üzerine mentinin önerilen 3. Kişi veya kurumla kurduğu ilişki sonucunda veya ilişkiden ötürü uğrayacağı müspet veya menfi her hangi bir zarardan TÜSİAD, TÜRKONFED veya mentorun sorumlu olmayacağını,

       kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.     TUSIAD ve TURKONFED’İN SORUMLULUKLARI


TUSIAD ve TURKONFED BORGİP Projesi kapsamında sunduğu mentorluk desteği için
5.1.   Yapılan mentor ve menti eşleşmeleri öncesinde mentinin girişiminin yetkinlik ve ihtiyaç analizini yapacağını,

5.2. İhtiyaçları ve talepleri temelinde mentiyi mentorlara eşleştirmeyi hedeflediğini,

5.3. Eşleşmeden önce mentorlara gerekli eğitimi EMCCile  işbirliği temelinde sağlayacağını,

5.4. Mentorluk süreci boyunca, EMCC ile işbirliği kapsamında mentor ile mentinin 2. ve 6. görüşmelerini takiben mentora supervizyon sağlanacağını (denetleyeceğini? ),

5.5.  TURKONFED yapısı içindeki derneklere üye şirketlerden herhangi bir bedel talep etmemeyi,

 kabul ve beyan eder.6.    MENTORUN SORUMLULUKLARI

6.1.   Mentor, Proje süresi ile sınırlı kalmak üzere, en fazla 1 yıl içerinde eşleştirildiği Menti ile …………… dönemi boyunca 2 hafta ile 4 hafta içinde bir organize edilecek ve her biri en az 1 saat sürecek şekilde toplam 10 adet görüşme yapmayı kabul ve beyan eder.

6.2. Mentor, TUSİAD ve TURKONFED’in BORGİP Projesi kapsamında sunduğu bahse konu  mentorluk desteği için TUSIAD ve TURKONFED yapısı içindeki derneklere üye şirketlerden herhangi bir bedel talep etmemeyi kabul ve beyan eder.

6.3. Mentor, menti’nin kişisel farklılıkları ve gündemine saygı göstereceğini, açık ve dürüst iletişim kuracağını, gizlilik ilkesine riayet edeceğini ve Etik Kod hükümlerine kesinlikle uyacağını, sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerini Menti’nin gündemiyle bağlı olarak aktaracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.        MENTININ SORUMLULUKLARI

7.1. Menti Mentor ile kuracağı iletişimde; Gizlilik, Destekleme,  Etik Davranmak, Geribildirim, Sorumlu Davranış, Dinleme ve Empati, Gerektiğinde Cesaretlendirme, Odaklanma Sağlama konularında destek bekleyebilir. Buna karşın Menti Mentor ile olan iletişiminde;  yönetim, girişim veya yatırım tavsiyesi vermek ve danışmanlık yapmak; Sorunları direkt müdahil olarak çözmek, konunun sorumluluğunu bizzat almak; gibi konularda destek beklemeyecektir.

7.2. Taraflar Mentorluk ilişkisinin; hukuken hiçbir şekilde hizmet, eser, vekalet ya da danışmanlık ilişkisi olmadığı konusunda mutabıktırlar.


8.    BELGENİN GEÇERLİLİĞİ

İşbu Belge, imza tarihinde yürürlüğe girer ve .......... gün/ay/yıl süresince yürürlükte kalır. Taraflar, dilediği zaman, herhangi bir sebep göstermeksin, yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle işbu Belgeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshetme hak ve yetkisini haizdir.

9.    GİZLİLİK
Taraflar, işbu Belge’nin geçerliliği süresince veya sona ermesinden sonra hiçbir zaman, birbirlerinin açık yazılı iznini almaksızın, hâlihazırda bildiği ve/veya çalışmalar sırasında öğrendiği, tarafların, ticari sırları, hukuki, mali, teknik bilgileri ve piyasa bilgilerini, anlaşmaları veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir bilgiyi veya işbu Belgenin içeriğini gizli tutacağını, hiç bir surette üçüncü kişilere açıklamayacağını, bu bilgilerin mutlak gizliliğini muhafaza edeceğini, varsa temsilcilerinin de işbu madde hükmüne uygun davranmasını sağlayacağını ve bu hükmü ihlal edici bir davranışta bulunmamak için gerekli her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

10.    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


Taraflar, işbu Belge’nin 1’inci maddesinde belirtilen adreslerinin kanuni tebligat
adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligatların yasal bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslerdeki herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe, işbu Belge’de belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Taraflar birbirlerinin yazılı izni olmaksızın, işbu Belge’yi ve/veya işbu Belge’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

Belge’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Belge ile yüklendikleri çalışmaları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran ve yasal mevzuat uyarınca mücbir sebep olarak kabul edilen sebepler dolayısıyla Belge’de yer alan taahhütlerini ifa edemeyecek ve/veya ifada gecikecek olan Taraf, mücbir sebebin ortaya çıkmasından itibaren 2 (iki) gün içerisinde, durumu derhal yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmekle yükümlüdür. Taraflar’dan her biri, mücbir sebeplerin 5 (beş) günden fazla süre ile devam etmesi halinde işbu Belge’yi feshetme hakkına sahip olduğunu, ancak Belge’nin uygulanamaması veya uygulanmasının gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları ve/veya tazminat vb. gibi her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ödeme talep etmeyeceğini kabul ve beyan etmiştir. Ancak Taraflar, karşılıklı mutabık kalmak suretiyle yeni bir belge veya sözleşme imzalayabilecekler veya işbu Belge’yi yeni şartlara uyarlayabileceklerdir.